ขอแสดงความยินดีกับ ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น คนดีศรีอุตรดิตถ์ “บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ประเภท บุคคลต้นแบบ ด้านความกตัญญู ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น คนดีศรีอุตรดิตถ์
“บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”
ประเภท บุคคลต้นแบบ ด้านความกตัญญู
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565