โครงการบรรยายพิเศษ “อ่านประวัติศาสตร์ อ่านอนาคตคนไทย”

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายพิเศษ “อ่านประวัติศาสตร์ อ่านอนาคตคนไทย” หัวข้อ “อ่านประวัติศาสตร์จากซาก (โบราณวัตถุ) อ่านอนาคตคน (สังคม ) ไทย” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคต โดยจัดขึ้น ณ ห้องปราบไตรจักร 2-310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด