ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ได้รับเกียรติจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 60 ปีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ได้รับเกียรติจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 60 ปีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์