การสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อ Hybridzing Cultures and Constructing Indentities: Placemaking in Vietnam of the Vietnamese Migrants Working in Thailand โดย Mr. Lê Văn Tôn นิสิตหลักสูตรอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน
ร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อ

Hybridzing Cultures and Constructing Indentities:
Placemaking in Vietnam of the Vietnamese Migrants Working in Thailand

โดย Mr. Lê Văn Tôn
นิสิตหลักสูตรอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2
อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิิทยาลัยนเรศวร
และรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

เข้าร่วมรับฟังได้ที่
https://shorturl.at/vASTX