วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Print) และ ISSN (Online)

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Print) และ ISSN (Online)
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ TCI เกี่ยวกับวารสารมีการจดทะเบียน ISSN
ที่ถูกต้องกับชื่อภาษาอังกฤษของวารสาร

จากเดิม ISSN: 1686-9192 (Print) เปลี่ยนเป็น ISSN: 2985-2811 (Print)
และ ISSN: 2697-4657 (Online) เปลี่ยนเป็น ISSN: 2985-282X (Online)

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป