โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้อง QS3302 อาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

——————————————
การบรรยาย หัวข้อ “นโยบายด้านสหกิจศึกษาของคณะและข้อควรปฏิบัติของนิสิตระหว่างฝึกสหกิจศึกษา”
โดย ผศ. ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
——————————————
การบรรยาย หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา การประเมินผล แบบฟอร์ม และรูปแบบรายงาน”
โดย คุณกำพล กิ้กสันเทีย
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
——————————————
การบรรยาย หัวข้อ “การใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา”
คุณสุทธิศักดิ์ กิติคุณภิวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์
——————————————
การบรรยาย หัวข้อ “Workshop เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน”
บรรยายโดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด