THESIS INNOVATION AWARDS 2019

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับกับผู้ที่ได้รับรางวัล
จากงานประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์สู่สังคม (THESIS INNOVATION AWARDS 2019)

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562
ณ ห้องสัมมนาอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านด้วยนะครับ

———————————

รางวัล Popular Vote กลุ่มสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก

นายดำรงค์ ตุ้มทอง
นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์ : กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในระดับการอาชีวศึกษา ประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร, Prof.Robin Humphrey, PhD.
ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ, ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์

———————————
รางวัล Popular Vote กลุ่มสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาโท

นางสาวสิริพร เพียขันธ์
นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อวิทยานิพนธ์ : เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการปรับตัวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งต่อนโยบายรัฐ: กรณีศึกษาพื้นที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา

———————————

รางวัล วิทยานิพนธ์ระดับดี กลุ่มสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก

นางสาวสมลักษณ์ ศรีราม
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์ : แนวทางการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจพิเศษแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การเป็นเมืองที่ยั่งยืน: บทเรียนจากสีหนุวิลล์ ประเทศกัมภูชา

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล

———————————

รางวัล วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก กลุ่มสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาโท

นางสาวอรวรรณ ฌานศรี
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ชื่อวิทยานิพนธ์ : บทบาทสหกรณ์ในการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยกรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และ ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา