“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน
ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน book chapter
“16 ปีสังคมศาสตร์ 16 ผลงานบทความวิชาการจากคณาจารย์/นิสิต”
ในวาระครบรอบ 16 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
โดยสามารถส่งบทความมาได้ที่ E-mail : 16socsciences@gmail.com

Theme : Social Sciences in transforming age