คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 30
ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม-27 กันยายน 2562 พร้อมรับฟังบรรยาย เรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยในยุค Disruption จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี