ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
และ Mr. Lê Văn Tôn
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสผ่านการคัดเลือกข้อเสนอบทความ เรื่อง
“กลับไปสร้างใหม่อัตลักษณ์เก่า: โควิด-19
ภัยพิบัติ ความสามารถ ศีลธรรม การแบ่งปัน และความสุข
ของครอบครัวแรงงานเวียดนามในประเทศไทย”

โดยข้อเสนอบทความได้รับทุนสนับสนุนจาก
ศูนย์มานุนษยวิทยาสิรินธร
โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด
“โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก”