ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

ประกาศณะสังคมศาสตร์