นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบ 3 (รอบ 20 ทีมสุดท้าย) โครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน”

ขอแสดงความยินดีกับ นายณฐวสพล ธันยบูรณ์วรายุ, น.ส. กมลวรรณ ไกรเทพ, น.ส.บุญญาภา นวลทิม, น.ส.นภัสวรรณ โยธา
นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ผ่านเข้ารอบ 3 (รอบ 20 ทีมสุดท้าย) ในโครงการ “SCB Challenge: กล้าใหม่ ไฝ่รู้” จากทั้งหมด 330 โครงการ จาก99 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้แสดงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ สร้างสรรค์รวมทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ เน้นส่งเสริมการทำ ประโยชน์ให้กับสังคม เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกัน ผสานการรู้จักทำงาน เป็นทีมและปลูกฝังให้เกิดจิตอาสาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เป็น “เยาวชนที่เก่งและดี” พร้อมจะเติบโตอย่างมีพลัง ความสามารถ เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป โดยนิสิตคนเก่งของเราร่วมประกวดโครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ซึ่งโครงการที่ส่งเข้าประกวดคือ “ปรุงท่าฬ่อ รอการมาเที่ยว: การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มน้ำ” โดยได้รับเงินรางวัลในการดำเนินโครงการจำนวน 75,000 บาท และผ่านเข้าประกวดในรอบ 5 ทีมสุดท้าย
อย่าลืมเป็นกำลังใจให้นิสิตคนเก่งของเรากันด้วยนะครับ
ที่มา: https://www.scbchallenge.com/news/?view=detail&id=135
00a0fd 113388 S__18989067