นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

“คำว่า ‘ปริญญา’ และ ‘ปรัชญา’ ในวิทยฐานะพิเศษที่ท่านทั้งหลายมอบให้อาตมานั้น มีความหมายเดียวกันกับคำว่า ‘ปัญญา’ คือความรู้รอบและความรู้จริง

การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้พัฒนาสังคม ให้เจริญรุดหน้าไปบนวิถีแห่งความดีงามได้นั้น ย่อมต้องอาศัยคุณธรรมสูงสุดคือปัญญา เป็นเสมือนแผนที่นำทางเดิน

มหาวิทยาลัยย่อมมีหน้าที่สร้างปัญญาทางโลก ในแขนงต่างๆ ให้สำเร็จแก่ผู้เรียนและแก่สังคมส่วนรวมทั่วไป ส่วนพระพุทธศาสนาก็มีหน้าที่สร้างปัญญาทางธรรมให้สำเร็จแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ในความเป็นสถาบันที่ดำรงอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองนั้น ทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันสงฆ์ ต่างก็ได้ร่วมมือกันทำหน้าที่สร้างคนให้เป็นมนุษย์ ให้เป็นผู้เจริญด้วยปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปทั้งสองฝ่าย

เพราะฉะนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูบาอาจารย์และเป็นบุคลากรทางการศึกษา จะร่วมมือกันกับสถาบันพระพุทธศาสนา ในการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้พัฒนาไปได้อย่างถูกทิศทาง ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา ด้วยความมั่นคงในสุจริตธรรม รู้จักใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา มิใช่ปล่อยให้สังคมไทย กลายเป็นสังคมแห่งความโง่เขลา มัวเมาในความทุจริต และยึดติดในความงมงาย

ขออนุโมทนากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มีน้ำใจไมตรี อุตส่าห์นำปริญญาบัตรมามอบให้ในวันนี้ ขออำนวยพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีกำลังพรั่งพร้อมที่จะพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ”