รับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้ารับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 จากนายนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ