หารือกับคุณเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับประเด็นการเปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ บัตรสีบรอนซ์เงิน

วันนี้ (30 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รักษาการในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ และนางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ เข้าหารือกับคุณเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับประเด็นการเปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ บัตรสีบรอนซ์เงิน (นำเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งภายในและต่างประเทศ ) ซึ่งทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ต่อไป โดยทางคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของจังหวัดเพ็ชรบูรณ์ซึ่งถือว่าว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตบริการของมหาวิทยาลัยนเรศวร และต้องการส่งเสริมให้บุคลากรในท้องที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนมีทักษะในการเป็นผู้นำเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคศรีเทพ สมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ จนถึงยุคร่วมสมัย อีกทั้งยังมีห้องสมุดทางวัฒนธรรมของเพชรบูรณ์และห้องจัดนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อีกด้วย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนรศวร ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ ที่นี้ด้วยครับ