ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เราจะก้าวตามรอยพ่อ”

๑. รางวัลการประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

รางวัลที่ ๑ เด็กหญิงอิสรีย์ญา  แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ๑,๐๐๐  บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๒ เด็กหญิงณัฐธิสา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง    ๘๐๐  บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๓ เด็กหญิงปิยวรรณ  พรมหนองโดก โรงเรียนวัดนาขุม    ๕๐๐  บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย(ความคิดสร้างสรรค์) เด็กชายฤทธิพงษ์  เดชดวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี    ๕๐๐  บาทพร้อมเกียรติบัตร

๒. รางวัลการประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

รางวัลที่ ๑ เด็กชายเอกธนตนัน  แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์     ๑,๐๐๐  บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๒ เด็กชายบรรณสรณ์  อินมา โรงเรียนวัดนาขุม    ๘๐๐  บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๓ เด็กชายเอกธนตนัน  แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์    ๕๐๐  บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย(ความคิดสร้างสรรค์) เด็กชายธนบดี  พลามิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี    ๕๐๐  บาทพร้อมเกียรติบัตร

๓. รางวัลการประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายในการใช้ชีวิต

รางวัลที่ ๑ เด็กชายกิตติธัช  อิ่มเอิบ โรงเรียนวัดนาขุม     ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๒ – ไม่มีผู้ส่งเข้าประกวด –

รางวัลที่ ๓ – ไม่มีผู้ส่งเข้าประกวด –

รางวัลชมเชย(ความคิดสร้างสรรค์) – ไม่มีผู้ส่งเข้าประกวด –

 

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพร้อมและเกียรติบัตรจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น ๑  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

พร้อมนำหลักฐานการเบิกจ่ายมาด้วย ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ใบ

๒. ใบสำคัญรับเงินพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน ๑ ใบ (ดาวน์โหลด)

 

ทั้งนี้ หากไม่มาในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้น นักเรียนที่มีความหลากหลายในการใช้ชีวิตที่เดินทางไม่สะดวก และโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย รายการที่ ๑ และ ๒ พร้อมแนบหมายเลขบัญชีธนาคารที่สะดวกให้โอนเงินรางวัลมายังคณะฯ ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ คณะฯ จะดำเนินการโอนเงินหลังได้รับเอกสารการเบิกจ่ายแล้วเท่านั้น

หากมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อ   ได้ที่ หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๙๒๕

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารแนบ:ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เราจะก้าวตามรอยพ่อ”