การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก Read more

วิสัยทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิสัยทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ ต้องเป็นแหล่งบ่มเพาะและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชน และสถาบันวิเคราะห์นโยบายในภูมิภาคและนานาชาติ ในการเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและข้อมูลเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของท้องถิ่น ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในมิติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ทรัพยกรธรรมชาติ และทรัพยกรทางกายภาพ

เวทีผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2559

วันนี้ (21 ธันวาคม 2559) เวลา 09.00 น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “เวทีผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมได้แลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ของเราต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะสังคมศาสตร์ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Can Tho University, Vietnam in Ho Chi Minh City

เมื่อวันที่ 1  กันยายน  2559  เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Can Tho University, Vietnam in Ho Chi Minh City