นำเสนอผลการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานนำเสนอผลการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม ของนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชารายวิชา 830220 การวางแผน และการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม และ 830213 พัฒนาการของการพัฒนา จากการลงพื้นที่สำรวจปัญหาต่างๆ ของแต่ละชุมชนที่นิสิตรับผิดชอบ และนำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นโครงการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนต่อไป ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ตลอดจนยังเป็นการฝึกทักษะในการจัดทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมให้กับนิสิตได้เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล, ดร.เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ และอาจารย์กุลธิดา ศรีวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการประเมิน โดยจัดขึ้น ณ Read more

โครงการสนับสนุนการจัดทำและติดตามวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำและติดตามวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและรูปเล่มรายงานได้ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม มีทักษะในการนำเสนอ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการองค์ความรู้ด้านการวิจัย นำไปสู่การประยุกต์ความรู้ทางด้านการวิจัยที่ใช้งานได้จริง สามารถบูรณาการความรู้ด้านการวิจัยกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและการนำเสนองานวิจัยได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดและการเขียนงาน สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอและจัดทำรายงานการวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ การจัดทำรายงานและการนำเสนอ และสามารถนำข้อมูล สถิติ ตัวเลขมาใช้กับงานวิจัยได้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.ที่ผ่านมา Read more

:: The Power of Dialogue ::

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง The Power of Dialogue: อำนาจของการสนทนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อสาร จากสำนักคิดที่หลากหลาย สร้างเสริมทักษะในการถกแถลงผ่านกระบวนการสนทนา อภิปราย และวิพากษ์ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของนิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจที่เข้าร่วม โดยมี รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร, ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ, ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ และนายวชิรวุฒิ ซื่อสัตย์ และนายทศพล ชิ้นจอหอ นิสิตระดับปริญญาเอก Read more

:: พิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ::

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 256 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน

มีข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามาแจ้งจ้าาาา!!! . The Education University of Hong Kong (EdUHK) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน . ENTRANCE REQUIREMENTS: 1. Bachelor’s degree in one of the following areas: Arts; Humanities; Social Read more

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ที่ดำเนินไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา 2563 . รางวัล The Reader Awards • ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี นายกันย์ ไทรโพธิ์ทอง • ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวณภัทรสรา ดาวษาวะ • ประเภทบุคลากร นางเรณุกา หนูสอน • ประเภทอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี . รางวัล แฟนพันธุ์แท้ Library • ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี นายชัชชัย งามแม้น Read more

TCAS รอบ 1 โครงการพิเศษ “ส่งเสริมนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่”

ประวัติศาสตร์ มน. เปิดรับรอบ Portfolio ปี 64 “มาร่วมเป็นนักสำรวจอดีตด้วยกันนะ” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ในโครงการพิเศษ “ส่งเสริมนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่” เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร งานรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์: 055-968309 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการสมัคร ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์: 055-961943 ติดตามข้อมูลข่าวสาร กำหนดการรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ DOWNLOAD หรือสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร รอบ Portfolio ปี 64 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.นเรศวร Read more