ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่2/2560

ขอให้นิสิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกคน ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่2/2560 โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 พ.ค. 61

2018 ASAIHL Conference The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในงานประชุม 2018 ASAIHL Conference The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning ณ เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์นำเสนอผลงาน Read more

ประกาศการกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ตามคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีคำสั่งที่ 7/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดใหัมีการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 – วันเสนอชื่อล่วงหน้า กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฎิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการสรรหาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ด้วยวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ – กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ Read more

รางวัล“นักบริหารดีเด่นแห่งปี” (EXECUTIVE OF THE YEAR 2018)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” สาขา บริการวิชาการแก่สังคม และ ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร รางวัล “EXECUTIVE OF THE YEAR 2018”  จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งมอบให้กับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรการกุศล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและให้กำลังใจ เป็นโล่รางวัลและเกียรติบัตร นักบริหารดีเด่นแห่งปีพุทธศักราช 2561 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส Read more

แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

“แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” นายจ้างของผู้ใช้บัณฑิตสามารถคลิก   https://bit.ly/2pHvf5V  

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1  ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฏิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการสรรหาได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – กำหนดให้มีการเสนอชื่อในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2   คณะสังคมศาสตร์ –  กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฏิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ ให้ใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการสรรหาได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 22 Read more

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ค่าลงทะเบียน 2,700.- หมดเขตรับสมัคร 23 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-6883637 และ 086-2166633 Read more