อธิการบดีพบประชาคมคณะสังคมศาสตร์

อธิการบดีพบประชาคมคณะสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ จากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตร MA/PhD in Social and Sustainable Development (SSD)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ Newcastle University ประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตร MA/PhD in Social and Sustainable Development : SSD* (International Program) *หลักสูตร Double Degree (ผู้เรียนได้ปริญญาสองใบ) จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Newcastle University, UK เปิดรับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-961920

มหาวิทยาลัยนเรศวร กับบทบาทการพัฒนาการศึกษาข้ามชาติ (Transnational Education Development Project)

  มหาวิทยาลัยนเรศวร กับบทบาทการพัฒนาการศึกษาข้ามชาติ (Transnational Education Development Project) มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา MA และ PhD in Social and Sustainable Development ซึ่งเป็นหลักสูตร Double Degree (ผู้เรียนได้ปริญญาสองใบ) ร่วมกับหลักสูตร Postgraduate Certificate in Research Training ของ Doctoral Training Centre, Newcastle University, UK โดยได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรจาก British Council ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาข้ามชาติระหว่างไทย – สหราชอาณาจักร Read more

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12EoSTT1QsjeXY1S632QMQpv1sJAfENej/view ดูเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์

“ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย”

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย” วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก Read more

“ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย”

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย” วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก