SOCIAL FANCY RUN 2019 : HALLOWEEN NIGHT EPISODE

เมื่อวันพฤหัสบีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ มหาวิยาลัยนเรศวร งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “Social Fancy Run 2019: Halloween Night Episode” 🏃‍♀🏃‍♂ โครงการนี้นอกจากจะสนับสนุนให้ทุกคนได้ออกกำลังกายแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ากองทุนการศึกษาสำหรับนิสิตของคณะสังคมศาสตร์   Thx: FB:Social Fancy Run 2019: Halloween Night Episode

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

HUSOC #12

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาวิชาการของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 และจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยในปีนี้ เป็นการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “Glocal Society: from Locale to Globality for a Sustainable Society : โลกาเทศาภิวัตน์: Read more

วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ Mobile library

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการ Mobile library ขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ให้สวยงามน่าเข้าใช้บริการ และกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่น รวมถึงศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ดำเนินการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยได้เลือกโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพราะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ในปัจจุบันห้องสมุดของโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุดยังไม่งดงาม Read more

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563