จริยธรรม On the Move

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเสวนาหัวข้อ “จริยธรรม On the Move” ซึ่งมีการเสวนาเรื่อง“จริยธรรมกระดาษ…รื้อ หรือ สร้างวัฒนธรรมทางวิชาการทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ไทย?” ซึ่งเป็นการพูดถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ต้องตระหนักและให้ ความเคารพในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่นักวิจัยจะได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักจริยธรรมพื้นฐาน ซึ่งในท้ายที่สุดนักวิจัยจะได้เสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง ชอบด้วยเหตุผลทางจริยธรรม มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะส่งผลให้งานวิจัยนั้นมีความน่าเชื่อถือ และผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับการปกป้องสิทธิและมีความเป็นอยู่ที่ดีตลอดโครงการวิจัย โดมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.จักรพันธ์ Read more

โครงการสัมมนาวิชาการความรู้ทางจิตวิทยา ครั้งที่ 2

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาวิชาการความรู้ทางจิตวิทยา ครั้งที่ 2 โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “ความรุนแรงในครอบครัวต่อเยาวชน ปัญหากฎหมายและการช่วยเหลือ” วิทยากร โดย ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ปวินี ไพรทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจารย์กุลธิดา ศรีวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว วิธีการช่วยเหลือและการป้องกันความรุนแรงแบบต่างๆ ผ่านมุมมองด้านกฎหมาย ด้านจิตวิทยา และด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตลอดจนยังเป็นการฝึกประสบการณ์ในการจัดงานสัมมนาในรูปแบบต่างๆ ให้กับนิสิตอีกทางหนึ่งด้วย โดยจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้อง Read more

สุขหรือยังไม่รู้ รู้แต่ว่า “ยังสุข”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและะมานุษยวิทยา จัดโครงการรักก็คือรัก สุขหรือยังไม่รู้ รู้แต่ว่า “ยังสุข” และโครงการ Meet and Share ในโอกาสการเกษียณอายุราชการของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ยังสุข อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยในช่วงเช้าจัดให้มีการทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดเสาหิน เพื่อความเป็นสิริมงคล และในช่วงสายมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน จากอาจารย์รุ่นพี่สู่อาจารย์รุ่นน้อง และการแสดงกตเวทิตาจิตต่อรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ยังสุข ในโอกาสเกษียณอายุราชการ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเสวนาหัวข้อ สุขหรือยังไม่รู้ รู้แต่ว่า “ยังสุข” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย พิรุณสาร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาฯ นายธีรยุทธ Read more

MICE วิสาหกิจชุมชน แก้วิกฤตประเทศ

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “MICE วิสาหกิจชุมชน แก้วิกฤตประเทศ” ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและจัดการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในงานนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ของ ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ให้เข้าร่วมแสดงผลงานในนามของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 โครงการ เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนแก้วิกฤตชาติได้ และได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อ ท่านรัฐมนตรี จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ผลงาน 1.การจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยธุรกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัยและพื้นที่เชื่อมโยง 2.การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นทีสูงภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยง 3.การพัฒนาผ้าพื้นเมืองสู่ผ้านาโนเทคโนโลยีกลิ่นดอกไม้ไทย

มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดบทความหัวข้อ “การเรียนออนไลน์ในบริบทโควิด-19”

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดบทความในโครงการพิราบขาวอาสาเข้าหาประชาชนและกิจกรรมจิตอาสา หัวข้อ “การเรียนออนไลน์ในบริบทโควิด-19” ภายใต้มาตรการในการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนบทความให้กับนิสิต ตลอดจนยังเป็นการช่วยเหลือให้นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจัดขึ้นโดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการเปิดรับบทความจากนิสิตคณะสังคมศาสตร์ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกชั้นปี ซึ่งผลการประกวดเป็นไปดังนี้ รางวัลที่ 1 ประเภทคุณภาพดี ด้านประเด็นข้อถกเถียงชัดเจนและการมีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน ได้แก่ นางสาวศุภสุดา โพธิ์โสรีย์ รางวัลที่ 1 ประเภทคุณภาพดี ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและความเป็นต้นฉบับ ได้แก่นายกันต์ธวัฒน์ Read more

ทักษะการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร รุ่นที่ 1

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการจิตวิทยาสู่สังคม ครั้งที่ 3 หลักสูตร “ทักษะการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร รุ่นที่ 1” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 835341 จิตวิทยาการฝึกอบรม วิทยากรโดย คุณปกรณ์ เต็มใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเจตนคติที่ดี ต่อการจัดอบรมในรายวิชาจิตวิทยาการฝึกอบรม ผ่านการทำโครงการ เพิ่มทักษะการบริหารโครงการฝึกอบรมตามกระบวนการจัดฝึกอบรมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ เพิ่มเวทีในการเสริมสร้างประสบการณ์ การประสานงาน การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติของนิสิตในรายวิชาจิตวิทยาการฝึกอบรม และสร้างทักษะในการจัดกิจกรรม การสร้างเครือข่ายสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผ่านการทำโครงการบริการวิชาการจิตวิทยาสู่สังคม รวมทั้งก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรบุคลากรทุกภาคส่วน ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Read more

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุด​มพร​ ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 19 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ประเมินผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ!!! ขอให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกคน (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) เข้าประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม 2563