ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร