งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1”

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชารัฐศาสตร์ฯ และภาควิชาประวัติศาสตร์ รวมถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2563 ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับเครือข่ายทางวิชาการจาก 7 สถาบัน 9 คณะ ได้แก่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน), คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้นําผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ที่เป็นประเด็นหรือความท้าทายของสังคมไทยในปัจจุบัน มานําเสนอเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่อาจจะนําไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาในชุมชนและสังคมได้

โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีการเปิดรับบทความวิชาการ (Review Articles) หรือบทความวิจัย(Research Articles) หลากหลายศาสตร์สาขาวิชา โดยผู้ส่งบทความจะได้นําเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในวันจัดการประชุม บทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ และจะได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings) หรือตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Journal of Liberal Arts, Maejo University) ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ต่อไป ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้