นำเสนอผลการฝึกงานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกงานนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ออกไปฝึกงาน ณหน่วยงานต่างๆ ตามรายวิชาการฝึกงาน เพื่อเป็นการประเมินและรับทราบผลการฝึกงานและเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่กลับจากการฝึกงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการออกไปฝึกงานของตนเองในอนาคตต่อไปด้วย โดยจัดขึ้น ณ ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด