ม.นเรศวร เยียวยานิสิตสู้โควิด-19 ทุกระดับ ทุกชั้นปีลดค่าเทอม ลดค่าหอพัก คืนค่าธรรมเนียมรถไฟฟ้า

ม.นเรศวร เยียวยานิสิตสู้โควิด-19 ทุกระดับ ทุกชั้นปี
ลดค่าเทอม ลดค่าหอพัก คืนค่าธรรมเนียมรถไฟฟ้า

ลดค่าเทอม
การชำระเงินค่าบำรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564
ชำระหลังวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป
จะลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มอีก 10% จากเดิมลด 10%
รวมลดหย่อนทั้งสิ้น 20%

ลดค่าหอพัก
ลดค่าหอพักสำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้เข้าหอพักเพิ่มอีก 10% จากเดิมลด 10%
รวมลดหย่อนทั้งสิ้น 20%

คืนค่าธรรมเนียมรถไฟฟ้า
ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าบำรุงขนส่งมวลชน(รถไฟฟ้า)

————————————-

นิสิตสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
!!! ยกเว้นค่าปรับทุกประเภท !!!
ทั้งนี้ นิสิตที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินส่วนต่างให้ต่อไป

**ส่วนมาตรการเพิ่มเติมที่รัฐบาลและกระทรวง อว จะจัดให้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป