โครงการเสวนา “เปิดตัวหนังสือ”

ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเสวนา “เปิดตัวหนังสือ” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำผลงานของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงยังเป็นการแลกเปลี่ยนในประเด็นที่น่าสนใจจากเนื้อหาในหนังสือ ตลอดจนเป็นแนวทางให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจจะเขียนหนังสือวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการเขียนหนังสือที่ดี รวมถึงขั้นตอนในการขอตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีการแนะนำได้แก่

– หนังสือเรื่อง “ประชานิยมในโลกที่เหลื่อมล้ำ”
ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์
– หนังสือเรื่อง “ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย”
ผู้เขียน: ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ
ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ
– หนังสือเรื่อง “ขัดขืน”
บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
– หนังสือเรื่อง “กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา”
ผู้เขียน: ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รูปกิจกรรมทั้งหมด