การเสนอชื่อ “ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร”

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อ

“ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร”

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 2
อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร