ขอแสดงความยินดีกับ
สถานประชาคมอาเซียนศึกษา
(Center of ASEAN Community Studies: CACS)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับรางวัล

“Fulbright Specialist Program”
จากสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

ตลอดจนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ
อันจะสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นในระดับนานาชาติให้กับนิสิต
โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านทางโครงการ การจัดตั้ง
NU-Model United Nations (NU-MUN)
ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565