โครงการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การจัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี
การจัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
ทาง ZOOM Webinar และ ถ่ายทอดสดทาง
Facebook Live ทางแฟนเพจคณะสังคมศาสตร์

———————————————————-
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

09.30 น.     การปาฐกถา หัวข้อ “ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์ไทยในยุคประเทศไทย 4.0”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข

13.30 น.     การสัมมนา หัวข้อ “แม่แจ่ม โจ้โก้ คณะราษฎร & the Carer: จากผืนดินป่าไม้ อาหาร
การจัดวางความคิด และทุนทางสังคม”

ผู้ร่วมสัมมนา
• ดร.โอฬาร อ่องฬะ
อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
• นางสาวสันทราย วงษ์สุวรรณ
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
• นายวีรชน เกษสกุล
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
• นางสาวอรอุมา จีระกมล
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

———————————————————-

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
09.30 น.     การสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย”

ผู้ร่วมสัมมนา
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณวุฒ ไชยรักษา
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

13.00 น.     การสัมมนา หัวข้อ “รัฐศาสตร์นเรศวรกับความรับผิดชอบต่อสังคม”

ผู้ร่วมสัมมนา
• นายภาณุพันธ์ โรจนพานิช (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ รุ่น 1)
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความยุติธรรมและนิติการ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
• นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ รุ่น 2)
ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
• นายสมัญญา รัตนนนท์ (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ รุ่น 2)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก)
• นายสุรศักดิ์ ผิวพรรณ (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ รุ่น 3)
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
• นางสาวสุดารัตน์ รัตนพงษ์ (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ รุ่น 3)
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• นางสาวพัชรี แก้วคำ (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ รุ่น 4)
เจ้าพนักงานปลัดอำเภอ
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ดำเนินรายการโดย
ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3rfb7rz
Meeting ID: 961 6539 0064
Passcode: 689140