โครงการ Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ(Model United Nations – MUN)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ

Fulbright Specialist Program: แบบจำลองสหประชาชาติ
(Model United Nations – MUN)

SPECIALIST VISITOR
Dr. Robert Alan Dayley
International Political Economy,
The College of Idaho, USA

ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://bit.ly/37wzv1X

โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้รางวัล Fulbright Specialist Program จากสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร

วัตถุประสงค์
ㆍเพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ในการผลักดันบทบาทไทยในเวทีโลกโดยผ่านโครงการ Model United Nations
ㆍเพื่อพัฒนาความรู้อันจำเป็นในประเด็นที่ท้าทายต่างๆ ในกระแสโลกปัจจุบัน อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำ (Inequality)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ Cyber Security
ㆍเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ภาษา ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภาวะผู้นำ