โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน
ร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
—————————–
ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้อง 2-310 อาคารปราบไตรจักร 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร