คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME])

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ
ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Principles for Responsible Management Education [PRME])

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565
ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์การสหประชาชาติกับสถาบันอุดมศึกษา
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม