“125 ปี กระจายอำนาจ ปฏิวัติที่ถูกตัดตอน ตัดตอนอำนาจประชาชน”

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
“125 ปี กระจายอำนาจ ปฏิวัติที่ถูกตัดตอน ตัดตอนอำนาจประชาชน”
ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30-16.30 น.
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยากร:
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอน
2. ส.ส.ปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก
3. คุณยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ:
ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง

กำหนดการ
12.30 – 13.00 น. – ลงทะเบียน
13.01 – 13.15 น. – กล่าวเปิดโครงการ: โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ (คณบดีคณะสังคมศาสตร์)
– ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยากร: โดย ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล อาจารย์ประจำภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
13.16 – 13.30 น. Opening Remarks: Dr.Céline-Agathe Caro, Head of the KAS office in Thailand
13.31 – 14.00 น. การเปิดตัวหนังสือหนังสือ เรื่อง “125 ปีกระจายอำนาจ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
14.00 – 16.00 น. การเสวนาเรื่อง “ปฏิวัติที่ถูกตัดตอน ตัดตอน (กระจาย) อำนาจประชาชน
16.01 – 16.20 น. เปิดเวทีการถาม – ตอบ
16.21 – 16.30 น. สรุปการเสวนา
***กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม