“จากสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สู่ความเป็นประชาธิปไตยของรัสเซีย และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวรัสเซีย”

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย ในโครงการบรรยายพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 หัวข้อ
 
“จากสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สู่ความเป็นประชาธิปไตยของรัสเซียและวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ในสังคมรัสเซีย”
 
————————————————–
 
บรรยายพิเศษ หัวข้อ
“จากสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สู่ความเป็นประชาธิปไตยของรัสเซีย”
 
โดย ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
————————————————–
 
บรรยายพิเศษ หัวข้อ
“วิถีชีวิตและชาติพันธุ์ในสังคมรัสเซีย”
 
โดย ผศ.กติมา พ่วงชิงงาม
อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
————————————————–
 
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 
————————————————–
 
สำรองที่นั่งได้ที่
นางสาวนภัสกร เหล่าวานิชวัฒนา
เจ้าหน้าที่ภาควิชาประวัติศาสตร์
โทร. 055-961943 (ในวันและเวลาราชการ)
 
————————————————–
 
จัดโดย : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร