ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ (คณบดีคณะสังคมศาสตร์)

ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารระดับคณะ
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์
(คณบดีคณะสังคมศาสตร์)

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2
อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร