ขยายเวลารับสมัคร “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2”

ด่วน!!!
ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
รับสมัครศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล
————————————————————-
“โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2”
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.
จำนวนรับสมัคร
กำแพงเพชร 8
ตาก 15
นครสวรรค์ 10
พิจิตร 11
พิษณุโลก 1
เพชรบูรณ์ 13
สุโขทัย 10
อุทัยธานี 14
อุตรดิตถ์ 11
.
ค่าตอบแทน
3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 2563) เดือนละ 9,000 บาท
.
พื้นที่จ้างงาน
9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี
และอุตรดิตถ์
.
วันรับสมัคร
วันที่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563
.
คุณสมบัติ
1บัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
.
2.บัณฑิตที่สามารถปฎิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์
.
3.ไม่เป็นผู้ที่มีงานทำในระหว่างสัญญาจ้าง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
.
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิต่างๆ จากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
.
5.เป็นผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
.
รับสมัครออนไลน์ที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ทางแฟนเพจคณะสังคมศาสตร์
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์, นายพชร การะเกตุ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-961911 โทรสาร 055-961900
E-mail: sirapat1911@gmail.com, phasharak@gmail.com