ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

หัวข้อโครงการวิจัย
วิจัยและให้คำปรึกษาการจัดการฝึกอบรมเทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์
ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง