โครงการจิตวิทยาวิชาการ หัวข้อ “AI เพื่อการทำวิจัย”

ขอเชิญ “นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยา” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจิตวิทยาวิชาการ หัวข้อ

AI เพื่อการทำวิจัย”

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative AI และ ChatGPT

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องปราบไตรจักร 24 อาคารปราบไตรจักร 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

รับจำนวน 55 ที่นั่งเท่านั้น*

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://shorturl.at/Tfu66

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
วันที่ 24 มิถุนายน 67

หมายเหตุ:
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *