BOOK TALK: เรื่องเพศกับการแพทย์ อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติของสังคมวิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
BOOK TALK: รักการอ่าน ฝึกการเขียน ส่งเสริมการเรียนรูh

“เรื่องเพศกับการแพทย์ อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติของสังคมวิทยา”

โดย ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร