:: ภาพกิจกรรม :: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้พิการ

### คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้พิการ ### คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าสานต่อกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้พิการ (Person with Disability: Capacity Building Program) ภายใต้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างสังคมที่เสมอภาคและยั่งยืน ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ### สำรวจความต้องการในพื้นที่: พันธกิจที่เริ่มจากความร่วมมือ ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบ นางอรนุช ชัยชาญ ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และ นางพิชญา ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก Read more

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่อง ประกาศรายชื่อหน่วยงาน และบุคคลที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2567 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567 รางวัลหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันดับที่ 1คณะสังคมศาสตร์ รางวัลนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันดับที่ 1รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ภาควิชารัฐศาสตร์ฯอันดับที่ 3ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญภาควิชารัฐศาสตร์ฯ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด ปี พ.ศ.2566กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันดับที่ 3ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS สูงสุด ปี พ.ศ.2566กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันดับที่ 1Dr.Paul Wesley Chambersสถานประชาคมอาเซียนศึกษาอันดับที่ Read more

:: ภาพกิจกรรม :: ฝึกอบรมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับการวิจัย “หัวข้อ ฝึกอบรมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ให้กับบุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประมาณ 90 คน การอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการจริยธรรมการวิจัย รวมถึงการฝึกอบรมการจัดทำเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการวิจัยและเพิ่มความเชื่อมั่นในผลการวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยที่มีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมวิจัย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการวิจัยในมนุษย์ที่มีจริยธรรมโดยได้รับเกียรติวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธวี ศรีคำมูล (กรรมการและเลขานุการ) นางสาวนภัสวรรณ ฉ่ำคร้าม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) นางสาวจุฬาวรรณ อ่อนอิ่ม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ทั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องปราบไตรจักร 14 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

:: ภาพกิจกรรม :: การพัฒนาตนและการเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 3 การเสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาตนและการเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ” ให้กับนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 ประมาณ 60 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นของนิสิตในสาขาจิตวิทยา อันได้แก่ • เสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาชีพ: การเสวนาจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาตนเอง การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านจิตวิทยา และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การทำงานจริงในอนาคต • ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้: นิสิตจะได้รับการแนะนำแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทั้งในด้านการบำบัด การให้คำปรึกษา และการวิจัยในด้านจิตวิทยา • เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ: การเสวนาจะช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสาร การจัดการความเครียด และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักจิตวิทยามืออาชีพ โดยได้รับเกียรติวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ • นายอรรณพ มิ่งขวัญ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ Burma/ Myanmar Studies Center and Branch Office

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการBurma/ Myanmar Studies Center and Branch Office จำนวน 1,645,200 บาทจาก The Asia Foundation

:: ภาพกิจกรรม :: การเปิดใช้งานลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณด้านหลังอาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร และตัวแทนนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมการเปิดใช้งานลานจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณด้านหลังอาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งคณะสังคมศาสตร์จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างตามความประสงค์ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ที่ต้องการมีลานจอดรถจักรยานยนต์ที่มีมาตรฐาน มีพื้นที่ที่สามารถรองรับปริมาณรถจักรยานยนต์ของนิสิตได้เพียงพอ รวมถึงมีความปลอดภัยและมีแสงสว่างในเวลากลางคืน เพื่อให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์และคณะใกล้เคียง รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เดินทางมาติดต่อราชการได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เช่น การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (SDG 9) ซึ่งลานจอดรถนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน แต่ยังช่วยสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่จอดรถ ขอความกรุณาทุกท่านจอดรถให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเข้าออก หลีกเลี่ยงการใช้ความเร็ว ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับขี่ด้วยความปลอดภัยกันทุกคนด้วยจ้า

โครงการบริการร้านอาหาร (Food Truck) แบบชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความตระหนักในการสร้างสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต และการทำงานของบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและมีโภชนาการที่ปลอดภัย อีกทั้งเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 2 ที่มุ่งเน้นการยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนการมีอาหารที่มีคุณภาพดีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากร อาหารที่ดีไม่เพียงแต่จะให้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็น แต่ยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะสังคมศาสตร์จึงมีนโยบายส่งเสริมการจัดหาอาหารที่สะดวกในการซื้อหา มีคุณภาพดี และราคาเข้าถึงได้ในมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินโครงการบริการร้านอาหาร (Food Truck) แบบชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ คณะสังคมศาสตร์ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ยั่งยืน โดยนิสิตและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เลือกบริโภคอาหารจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต และลดปริมาณขยะอาหาร สิ่งเหล่านี้เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับ SDGs Read more

:: ภาพกิจกรรม :: ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาพบกับผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาพบกับผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ต่อไปในอนาคต พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ กับนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

:: ภาพกิจกรรม :: โครงการเสวนาหัวข้อ “วิถีชาวคริสเตียนต่อการพัฒนาสุขภาวะ (WELL-BEING)” วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลความรู้พหุวัฒนธรรม เสวนาศาสนาคริสต์ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม หัวข้อ “วิถีชาวคริสเตียนต่อการพัฒนาสุขภาวะ (WELL-BEING)” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของคริสต์ศาสนาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีส่วนในการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งคริสต์ศาสนามุ่งเน้นการส่งเสริมความรัก ความเมตตา และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาคนและสังคม การเน้นการดูแลสุขภาพจิตและกายด้วยการอธิษฐานและการรักษาความสมดุลในชีวิต การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองและผู้อื่น ชาวคริสเตียนยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีสุขภาวะที่ดีนำเสวนาโดย• ศาสนาจารย์ ดร.เสมอใจ ศรีมาลาศิษยาภิบาลคริสตจักรคริสตคุณานุกูลประธานร่วมคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์จังหวัดพิษณุโลก• ศาสนาจารย์ สิทธิชัย ว่องวีระยุทร์ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งนิมิตพิษณุโลกประธานคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์จังหวัดพิษณุโลก• ศาสนาจารย์ ดร.วาทะ ใฝ่เด่นดีศิษยาภิบาลคริสตจักรธารพระกรกรุงเทพดำเนินรายการโดย• นายกำพล กิ้กสันเทียเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ Read more