“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” รอบที่ 3

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” รอบที่ 3 . สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ . ประเภทการรับสมัคร 1.บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2.ประชาชนผู้ถูกเลิกจ้าง 3.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ . ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 . พื้นที่ปฏิบัติงาน/ จำนวนรับ 1. ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (บัณฑิต 1 อัตรา ประชาชน 2 อัตรา) 2 Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The College of Idaho (USA) ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วม “การประชุมสหประชาชาติจำลอง” ในระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ (Kobe) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The College of Idaho (USA) ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วม “การประชุมสหประชาชาติจำลอง” ในระดับนานาชาติ ณ เมืองโกเบ (Kobe) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนของสหราชอาณาจักร และคณะผู้แทนของประเทศโปรตุเกส ในเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (GA) และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)

Naresuan University Model United Nations แบบจำลองสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Model United Nations แบบจำลองสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เส้นทางสายใหม่สู่การเป็นพลเมืองและการศึกษาระดับโลก แบบจำลองสหประชาชาติ (Model UN) คือ แบบจำลองทางการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความรู้ และเข้าใจในองค์การสหประชาชาติ (UN) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต และประเด็นร่วมสมัยระดับโลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทหารเด็ก สงครามกลางเมืองในซีเรีย สงครามยูเครน-รัสเชีย ความยากจน ความไม่เท่าเทียม การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ผู้เข้าร่วม Model UN หรือเรียกอีกอย่างว่า “ผู้แทน (Delegate)” จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ UN และพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย การสวมบทบาทเป็นผู้แทนของ Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวาระที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ ประเภทการรับสมัคร 1.บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2.ประชาชนผู้ถูกเลิกจ้าง 3.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 พื้นที่ปฏิบัติงาน/ จำนวนรับ 1. ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (จำนวน 8 อัตรา) 2 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (จำนวน 8 อัตรา) 3. ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก Read more

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME])

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME]) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง องค์การสหประชาชาติกับสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมโลก รายละเอียดเพิ่มเติม

The 54th National Graduate Research Conference

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (The 54th National Graduate Research Conference) พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Graduate Studies and Personalized Education” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Graduate Education in the Disruptive Read more

MOU: ม.นเรศวร-เทศบาลตำบลหาดกรวด

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรกิตถ์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรและเทศบาลตำบลหาดกรวด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี และนายสุริยา อินจ่าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามเป็นพยาน ซึ่งบันทึกข้อตกลงทำความร่วมทางวิชาการ (MOU) ดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลตำบลหาดกรวด ซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิตและบุคลากรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด Read more

ทำแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) โดยมี ดร.เชษฐา ทวีศรี (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาโครงการสำคัญระดับชาติ) ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) —————————– ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง 2-310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร