ประเมินผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ!!! ขอให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกคน (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) เข้าประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

:: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ::

“ทรงพระเจริญ” ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

:: สันติ-วีณา: หนังเก่า เล่าใหม่ สไตล์ไทยพุทธ ::

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเทใจรับใช้สังคม ครั้งที่ 3 หัวข้อ วัฒนธรรมศึกษาบนสื่อภาพยนตร์ กรณีศึกษาสันติ-วีณา: หนังเก่า เล่าใหม่ สไตล์ไทยพุทธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยศึกษาการสื่อภาพยนตร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักและการคิดวิเคราะห์ต่อประเด็นความเชื่อและพุทธศาสนาในสังคมไทย รวมถึงยังเป็นการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่า ซึ่งภาพยนต์เรื่องสันติ-วีณา เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องยาวเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากงานประกวดภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2497 ซึ่ง สันติ-วีณา ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม (รัตน์ เปสตันยี) กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (อุไร ศิริสมบัติ) และรางวัลพิเศษจากสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งอเมริกาในฐานะที่เป็นภาพยนตร์ที่แสดงวัฒนธรรมของเอเชียได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ถ่ายทำในระบบ 35 ม.ม. ได้รับคัดเลือกเข้าไปฉายในเทศกาลหนังเมืองคานส์ในสาย “คานส์ คลาสิคส์” (ปี 2559) นอกจากเรื่องราวความสำเร็จของการสร้างหมุดหมายสำคัญให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติแล้ว Read more

เสวนาภาพยนตร์ หัวข้อเรื่อง “สันติ-วีณา: หนังเก่า เล่าใหม่ สไตล์ไทยพุทธ”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับชมภาพยนตร์เรื่อง “สันติ-วีณา” พร้อมร่วมกิจกรรมการเสวนาภาพยนตร์ หัวข้อเรื่อง “สันติ-วีณา: หนังเก่า เล่าใหม่ สไตล์ไทยพุทธ” . วิทยากรโดย Prof. Dr. Rachel​ Harrison​ SOAS, University​ of London​ . ชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) . ก้อง ฤทธิ์ดี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) . สัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) . ดำเนินรายการโดย ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช Read more

:: เตรียมความพร้อมนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ ::

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต โดยในช่วงเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดเสาหิน รวมถึงทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจกับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส้รางพื้นฐานในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โดยหัวข้อที่บรรยายประกอบไปด้วย 1.ข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยศิลาจารึกหลักที่ 1 โดย อาจารย์ดารุณี สมศรี 2.การเขียนและการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ โดย ดร.ณัฎฐพงษ์ สกุลเลี่ยว 3.ทิศทางของการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่ออนาคต โดย ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ซึ่งวิทยากรในการบรรยายทั้ง 3 ท่าน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ รวมถึงยังมีพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ซึ่งจัดขึนเพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการ และยังเป็นการแสดงความเคารพต่ออาจารย์ผู้สอนอีกทางหนึ่งด้วย โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกของการเรียนแบบในห้องเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ Read more

:: วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 30 ::

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ และตัวแทนบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปี่ที่ 30 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Read more

วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

“ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

OBE กับการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Outcome Based Education: OBE กับการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงอาจารย์ผู้สนใจจากต่างคณะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Outcome Based Education: OBE รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด Outcome Based Education: Read more