ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพภาคที่ 3

วันนี้ (6 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับบุคลากรในกองทัพบก ซึ่งเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร