ภาพกิจกรรม : การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของนักวิชาการสังคมศาสตร์ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”

 
วันนี้ (28 กันยายน 2560) เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายวิชาการ โดยจัดการบรรยายหัวข้อ
“บทบาทของนักวิชาการสังคมศาสตร์ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”
ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้
โดยจัดขึ้น ณ ห้อง Main Conferences ชั้น 1
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร