งานแสดงมุทิตาจิต แด่ ดร. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา
คณาจารย์และนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ดร. กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
โดยมี ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนคณะสังคมศาสตร์มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความขอบคุณ
ซึ่งจัดขึ้น ณ 310 อาคารเอการทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร