วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ Mobile library

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการ Mobile library ขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ให้สวยงามน่าเข้าใช้บริการ และกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่น รวมถึงศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ดำเนินการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยได้เลือกโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม) ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพราะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ในปัจจุบันห้องสมุดของโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุดยังไม่งดงาม Read more

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร

“วันมหิดล” ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ และตัวแทนบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม-27 กันยายน 2562 พร้อมรับฟังบรรยาย เรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยในยุค Disruption จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

THESIS INNOVATION AWARDS 2019

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับกับผู้ที่ได้รับรางวัล จากงานประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์สู่สังคม (THESIS INNOVATION AWARDS 2019) ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องสัมมนาอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านด้วยนะครับ ——————————— รางวัล Popular Vote กลุ่มสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก นายดำรงค์ ตุ้มทอง นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์ : กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในระดับการอาชีวศึกษา ประเทศไทย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร, Prof.Robin Humphrey, PhD. ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ, Read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ (คณบดีคณะสังคมศาสตร์)

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ (คณบดีคณะสังคมศาสตร์) วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

“จากสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สู่ความเป็นประชาธิปไตยของรัสเซีย และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวรัสเซีย”

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย ในโครงการบรรยายพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4 หัวข้อ   “จากสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สู่ความเป็นประชาธิปไตยของรัสเซียและวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ในสังคมรัสเซีย”   ————————————————–   บรรยายพิเศษ หัวข้อ “จากสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สู่ความเป็นประชาธิปไตยของรัสเซีย”   โดย ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ————————————————–   บรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิถีชีวิตและชาติพันธุ์ในสังคมรัสเซีย”   โดย ผศ.กติมา พ่วงชิงงาม อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ————————————————–   Read more

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2

งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นในภาวะซึมเศร้า” ———————————- วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ———————————- สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ นางพรปวีร์ ขุนวิมล โทรศัพท์ 055-961920 หรือ 0918397989 ———————————- หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ ———————————- “รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น”