โครงการเสวนา “เปิดตัวหนังสือ”

ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเสวนา “เปิดตัวหนังสือ” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำผลงานของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงยังเป็นการแลกเปลี่ยนในประเด็นที่น่าสนใจจากเนื้อหาในหนังสือ ตลอดจนเป็นแนวทางให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจจะเขียนหนังสือวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการเขียนหนังสือที่ดี รวมถึงขั้นตอนในการขอตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีการแนะนำได้แก่ – หนังสือเรื่อง “ประชานิยมในโลกที่เหลื่อมล้ำ”ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์– หนังสือเรื่อง “ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย”ผู้เขียน: ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ– หนังสือเรื่อง “ขัดขืน”บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร– หนังสือเรื่อง “กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา”ผู้เขียน: ดร.ชัยพงษ์ สำเนียงผู้ดำเนินรายการ: ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 Read more

:: การเขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPEx ::

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสถานประชาคมอาเซียน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการและหัวหน้างาน เข้าร่วมอบรมเชิงในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ การเขียนการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 310 อาคารเอการทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan Toastmasters invites everyone to the free workshop on storytelling in teaching, presentations, and business.

Naresuan Toastmasters invites everyone to the free workshop on storytelling in teaching, presentations, and business. You are invited to join, and we’re sure you’ll learn something. What : Spur your Audience into Action with Jady Brown featuring Jon Jandai When Read more

แจ้งขยายวันปิดที่ทำการชั่วคราว+เบอร์ติดต่อช่วง WFH

ขออภัยในความไม่สะดวก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งขยายวันปิดที่ทำการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12/2564)

วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เรียนเชิญคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan Toastmasters 7th Meeting and Training

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการ NU Toastmaster’s Club อันเป็นส่วนหนึ่งของ Toastmasters International ซึ่งเป็นชมรมในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้      1. ทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด               2. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ      3. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง               4. ทักษะการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ Read more

แจ้งขยายวันปิดที่ทำการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวก แจ้งขยายวันปิดที่ทำการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2564) ประกาศฉบับที่ 11/2564

บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

วันนี้ (27 เมษายน 2564) เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นางสาวโชติกา ลาวิณห์ และนางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์ เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศิษย์เก่ารุ่นฆนฆัฏฏ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันนี้ (27 เมษายน 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นฆนฆัฏฏ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) จำนวน 30 ชุด ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19