ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมเพื่อหารือกับ Prof.Mette Morsing, the Head of United Nations Principles for Responsible Management Education (PRME) ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin School of Management) กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ UN PRME กับ Prof.Mette Morsing, the Head of United Nations Principles for Responsible Management Education ในโอกาสที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ จากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME]) Read more

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและผู้ปกครองโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยาวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและผู้ปกครองโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กับนิสิต เช่น ด้านการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชา-หมู่เรียน การทำกิจกรรมต่างๆ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา รวมถึงการแนะนำคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ ตลอดจนแนะนำกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ “RAP” [Research-Academic-Social Practice] และตอบข้อซักถามจากนิสิตและผู้ปกครองนิสิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย พิรุณสาร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้อง 310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ภาพกิจกรรมทั้งหมด

The 54th National Graduate Research Conference

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (The 54th National Graduate Research Conference) พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Graduate Studies and Personalized Education” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Graduate Education in the Disruptive Read more

MOU: ม.นเรศวร-เทศบาลตำบลหาดกรวด

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรกิตถ์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรและเทศบาลตำบลหาดกรวด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี และนายสุริยา อินจ่าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามเป็นพยาน ซึ่งบันทึกข้อตกลงทำความร่วมทางวิชาการ (MOU) ดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลตำบลหาดกรวด ซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิตและบุคลากรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด Read more

:: อธิการบดีพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร 2565 ::

เมื่อวันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการเวทีอธิการบดีพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังนโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมหาราช อุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามแนวทางยุติธรรมชุมชนของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการอาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการ “อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามแนวทางยุติธรรมชุมชนของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก” ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามแนวทางยุติธรรมชุมชนของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร) โดยมี ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าโครงการ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ ห้อง Main conference ชั้น 1 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน และยังถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ผ่านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมถึงยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวนโยบายยุติธรรมชุมชนของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร และ นายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อ “สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบพิธีกรรมร่างทรงกะเทย ในดินแดนอุษาคเนย์” จากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2565 โดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการพิเศษ “ส่งเสริมนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่”

กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565 ในโครงการพิเศษ “ส่งเสริมนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่” ผ่านระบบ #TCAS65 รอบที่ 1 #Portfolioโดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 เรียนประวัติศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร? – นักประวัติศาสตร์ – นักสร้างประสบการณทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม – นักจำลองประวัติศาสตร์ (Reenactors) – นักข่าว/ นักเขียนสารคดี – ครู/ อาจารย์ – นักวิจัยเอกสาร/ นักวิจัยปฏิบัติการภาคสนาม – อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง Read more

รูปแบบการเรียนการสอน เทอม 2/2564 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รูปแบบการเรียนการสอน เทอม 2/2564 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา”

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา”